Η εξέλιξη των υπηρεσιών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

0 Views
Published
Dr. David J. Cowen για την Ομάδα Γεωγραφικών Βιβλιοθηκών

Η ενότητα αυτή θα εστιάσει στην παροχή υπηρεσιών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ)/Geographical Information Systems (GIS) από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες υποστηρίζοντας ότι μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη αποτελεί το φυσικό, ασφαλή και φυσικό χώρο, τον προορισμένο να αναλάβει τον κύριο ρόλο στη διεύρυνση των εφαρμογών αυτών στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Η εκτεταμένη επισκόπηση της βιβλιογραφίας και τα αποτελέσματα ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί στους βιβλιοθηκονόμους ΓΣΠ (GIS) θα αναδείξουν τον μετασχηματισμό που έχει προκύψει από το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών από τις βιβλιοθήκες υποδηλώνοντας την εξέλιξη στη διάχυση της καινοτομίας. Ενώ βιβλιοθήκες μεγάλων ερευνητικών ιδρυμάτων πειραματίστηκαν με τα ΓΣΠ (GIS) στις αρχές της δεκαετίας του ’90 εν τούτοις, γενική πρακτική αποτέλεσε η εισαγωγή νέων υπηρεσιών από τους βιβλιοθηκονόμους αφής στιγμής η σχετική τεχνολογία απλοποιήθηκε, και έγινε πιο φιλική και αποτελεσματική. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες το ποσοστό υιοθέτησης υπηρεσιών ΓΣΠ (GIS) επηρεάστηκε από τη ζήτησή τους, τα κίνητρα των βιβλιοθηκονόμων, τη διατιθέμενη τεχνολογία, και τη διαθεσιμότητα πόρων, παράγοντες που οδήγησαν σε μια ευρεία αποδοχή και χρήση των ΓΣΠ (GIS) για απλές διαδικτυακές εφαρμογές χαρτογράφησης. Τα αποτελέσματα έρευνας σε πάνω από 190 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αναδεικνύουν ότι αυτές εμπίπτουν σε τουλάχιστον τρία επίπεδα ωριμότητας αναφορικά με το εύρος των παρεχόμενων γεωχωρικών υπηρεσιών. Σε αρχικό επίπεδο, μια βιβλιοθήκη διαθέτει συχνά διαδικτυακούς ιστότοπους με ποικίλους σχετικούς συνδέσμους σε πηγές, ενώ στο ενδιάμεσο επίπεδο, η βιβλιοθήκη μπορεί να παρέχει και συμβουλές σχετικά με τη χρήση και την πρόσβαση σε δεδομένα και λογισμικό. Ωστόσο, σ’ ένα μεγάλο αριθμό πανεπιστημίων η βιβλιοθήκη έχει γίνει το επίκεντρο για την υποστήριξη και εκπαίδευση στα ΓΣΠ (GIS). Επιπρόσθετα, σε πολλά ιδρύματα που δεν διαθέτουν τμήματα γεωγραφίας, υπάρχει αυξημένη ζήτηση στην εμπλοκή των βιβλιοθηκονόμων στην εκπαίδευση των χρηστών σχετικά με το χωρικό γραμματισμό και την ανάλυση.
Category
Cartoons
Be the first to comment