សម្រាយរឿងAnime«ខ្លាចឈឺ!ខ្ញុំBuild Max Tank» | Eps1-6 ss1 | LB AnimePublished
BGM:BOFURI :I Don’t Want To Get Hurt , so I’ll Max Out My Defense
Script: B
Vocal: B
Edit: B
អ្នកផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវកម្លាំងចិត្ត: L
—————————————————————————————————
Hello guy,welcome to LB Anime’s channel! If you like my videos,please don’t hesitate to subscribe to my channel for more exciting videos ! Cheers! Love you guy
—————————————————————————————————

មានអារម្មណ៍សេរីក្នុងការឧបត្ថម្ភឆានែលរបស់ខ្ញុំ:
Feel free to donate to support my channel:
ABA : 003 464 505 (CHOUB Sreyroth)

—————————————————————————————————

Fanpage: https://www.facebook.com/BL-anime-212082404172367/
—————————————————————————————————

ការបដិសេធ៖ ខ្ញុំមិនមែនជាម្ចាស់វីដេអូ និងរូបភាពណាមួយដែលប្រើក្នុងវីដេអូនេះ ហើយក៏មិនមានចេតនាលួចឯកសាររក្សាសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ដែរ។ ខ្ញុំ ឬឆានែលនេះមិនទាមទារសិទ្ធិណាមួយលើពួកគេទេ។ ខ្ញុំទើបតែកែសម្រួល និងបោះពុម្ពផ្សាយជូនទស្សនិកជន ក្នុងគោលបំណងកម្សាន្តតែប៉ុណ្ណោះ។


*Disclaimer: I do not own any videos and images using in this video, nor either intention to steal the owner's copyrighted materials. I or this channel does not claim any right over them. I just edited and published it to the audience for entertainment purposes only.

- To contact for copyright issues

Emile : [email protected]

Please don't give copyright strike to my channel, instead please ask me to remove your movie clips, I will remove immediately or you can raise a copyright claim to get the advertisement revenue. I am satisfied to give the revenue to you.

—————————————————————————————————
#lbanime
#LBanime
#សងេ្ខបanime
#khmeranime
#សម្រាយរឿង
#សម្រាយសាច់រឿង
#bofuri
#isekai
Category
Cartoons
Be the first to comment