Hôn nhầm ma nữ, tôi trở thành đấng cứu thế ( Phần 1) | Tóm tắt animePublished
Anime: Shingeki no bahamut : Genesis
Tóm tắt là phụ tấu hài là chính, nên xem phim trước kẻo đ hiểu gì.
---------------------------------------------
Script: Vẫn là anh ấy
Edit: Lười
Voice: Google AI

Nhạc: ONLAP - Everywhere I Go ( https://youtu.be/4R8EDBkjcZQ )

*Luời xem Anime không sở hữu tất cả các tư liệu trong video mà tuân thủ luật bản quyền và sử dụng hợp lý luật Fair-Use (https://www.youtube.com/yt/copyright/)
Liên hệ công việc: [email protected]

#tomtatanime #luoixemanime
Category
Cartoons
Be the first to comment