Tóm tắt Anime: Chơi đồ từ vũ trụ, tôi ra đi tìm đường cứu nước | LƯỜI xem AnimePublished
Anime: Charlotte
Script: Vẫn là anh ấy
Edit: Lười
Voice: Google AI
Đăng kí kênh: https://www.youtube.com/channel/UCA7NtoSGQ_Tf-fegrDNvM3A

*Luời xem Anime không sở hữu tất cả các tư liệu trong video mà tuân thủ luật bản quyền và sử dụng hợp lý luật Fair-Use (https://www.youtube.com/yt/copyright/)
Liên hệ công việc: [email protected]

#tomtatanime #luoixemanime #reviewanime
Category
Cartoons
Be the first to comment